Ajankohtaista

Asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti.

Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) valmistellaan säädös, jonka mukaan edellä mainituissa tilanteessa asiakirjojen arkistointivastuu olisi Kansaneläkelaitoksella. Tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasasiakirjojen säädösten ja ohjeiden mukainen käsittely, arkistointi ja hävittäminen, sekä turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Uutinen 7.5.2018